Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

In-time Coaching, gevestigd aan De Oeverzwaluw 13 in Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.in-timecoaching.nl
De Oeverzwaluw 13
7609 MN Almelo
+31 (0)6 468 27 802

Persoonsgegevens die wij verwerken

In-time Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan ons hebt verstrekt. In-Time Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Naam en contactgegevens van derden die betrokken zijn bij de overeenkomst
– Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de betreffende trainer/coach de administratieve gegevens (bijzondere persoonsgegevens) van de cliënt en/of opdrachtgever vastleggen. De continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de overeenkomst moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom hebben naast de trainer/coach ook overige personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is toegang tot de persoonsgegevens.

Indien een opdrachtgever of cliënt een leerling betreft wordt veelal de betreffende leerkracht en/of intern begeleider van de leerling op de hoogte gebracht van de overeenkomst en de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit zo is afgesproken met ouders/ verzorgers. Indien dit niet gewenst is, dient u dit aan te geven bij de trainer/coach.

Leveringen
Voor het leveren van diensten hebben wij uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig, al dan niet aangevuld met de naam van de school/bedrijf/instelling. Deze gegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem en gebruikt voor de facturatie van uw bestelling.

Trainingsdeelname
Voor de verwerking van uw inschrijving van uw deelname aan een van onze trainingen, inclusief de facturatie hiervan hebben wij uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig, al dan niet aangevuld met de naam van de school/bedrijf/instelling.

Prijsvragen e.d.
In het kader van prijsvragen of andere (weggeef)acties op bijvoorbeeld onze website, via onze nieuwsbrieven en/of social media worden alleen noodzakelijke gegevens verwerkt: uw naam en mailadres. Een eventuele winnaar wordt uiteraard gevraagd om zijn of haar adresgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@in-timecoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In-time Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (uitvoering van een overeenkomst)
– Om u te informeren over de over wijzigingen van onze diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (toestemming)
– Om goederen en diensten bij u af te leveren (uitvoering van een overeenkomst)
– In-time Coaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (gerechtvaardigd belang)
– In-time Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (wettelijke verplichting)

Geautomatiseerde besluitvorming

In-time Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van In-time Coaching) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In-time Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens opgeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten, 7 jaar, we zijn dit wettelijk verplicht voor onze administratie
– Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren, tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren
– Internetbrowser en apparaat type, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren

Delen van persoonsgegevens met derden

In-time Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in beginsel enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen zullen wij uw gegevens delen met derden om te verwerken. Denk hierbij aan de accountant of de webbouwer. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In-time Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In-time Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. In-time Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In-time Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@in-timecoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. In-time Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In-time Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@in-timecoaching.nl

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)